Dernek Tüzüğü

TOKAT İLİZİLE İLÇESİÇAKIRÇALI KÖYÜ SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİDERNEK TÜZÜĞÜ

TOKAT İLİ

ZİLE İLÇESİ

ÇAKIRÇALI KÖYÜ SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DERNEK TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI:

Madde-1

Derneğin Adı Tokat İli Zile İlçesi Çakırçalı Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğidir.

DERNEĞİN MERKEZİ VE İKAMETGÂHI:

Madde-2

Derneğin Merkezi Firuzköy Mahallesi Plevne Caddesi Göçen Sokak No:50/A Dükkan 2 Avcılar/İSTANBUL

DERNEĞİN AMACI:

Madde-3

A-Tokat İli, Zile İlçesi, Çakırçalı Köyü’nde doğmuş olan veya anne, baba, dede veya eşi Çakırçalı Köyü’nde doğmuş olan kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini geliştirmek, tecrübe ve deneyimlerinden birbirlerinin faydalanmasını sağlamak,

B-Dernek üyesi kişilerin ticaretlerini mesleki yaşamlarını ahlaki ve kamu yararına uygun ahenkli ve verimli bir tarzda gelişmesini sağlamak,

C-Üyelerin diğer üyeler arasındaki münasebetleri sağlamak mesleki, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının temini için gerekli çalışmalarda bulunmak,

D-Gerek ilk ve orta öğrenim çağındaki, gerek yükseköğrenim çağındaki başarılı öğrencilere burs vermek suretiyle desteklemek.

Madde-4

DERNEK YUKARIDA BELİRTLEN AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN YASALARIN BELİRLEDİĞİ SINIRLAR İÇERİSİNDE AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR.

 

A-Üyeleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak.

B-Üyelerin zorunlu ihtiyaç maddeleri ile mesleklerini ifa ederken kullandıkları maddeler ve malzemelerin temini için gerekli girişimlerde bulunmak, konu ile ilgili gerekli organizasyonları yapmak.

C-Üyelerin mesleki ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak, bilgi ve birikimlerini arttırmak için kurslar açmak, eğitim seminerleri, konferanslar ve kongreler düzenlemek.

D-Amaca uygun olarak taşınmazlar satın almak, kiralamak, ipotek etmek, kiraya vermek, işletmek ve teftiş etmek amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için iktisadi işletmeler kurup işletmek.

E-Üyelerin gereksinimlerini gidermek amacı ile lokal, dinlenme tesisleri, misafirhane gibi sosyal tesisler kurmak.

F-Amacı doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınları çıkarmak.

G-Amacı doğrultusunda diğer il ve ilçelerde şube açmak.

H-Amacı doğrultusunda çevre il ve ilçelere gezi turları düzenlemek.

 

Madde-5

Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

ÜYELİK:

Madde-6

DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI:

A-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak. 5253 sayılı yasa hükümleri gereğince sürekli hak yoksunluğu veya had sınırları içerisinde olmamak.

B-Çakırçalı Köyü’nde doğmuş olan veya anne, baba, dede veya eşi Çakırçalı Köyü’nde doğmuş olan herkes derneğe üye olabilir.

C-Tüzükte belirtilmiş olan giriş aidatını ödemiş ve üye olma işlemi ile ilgili koşulları yerine getirmek ve gerekli evrakları eksiksiz ve tam olarak müracaat esnasında teslim etmiş olmak.

D-Yönetim Kurulu, önerilen adayın en geç 30 gün içerisinde üyeliğine karar verir veya red eder. Sonucu yazı ile üye adayına duyurur. Yönetim kurulu red kararına gerekçe göstermekle yükümlü değildir. Üyeliği red edilenlere müracaat sırasında ödemiş olduğu giriş aidatı iade olunur. Üyelik sırasında istenecek evraklar yönetmelik ile belirlenir.

E-Çakırçalı Köyü’ne komşu veya civar köy mensupları fahri üye olarak üyeliğe kabul edilebilir.

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde-7

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda seçme, seçilme ve bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde-8

Üyelik koşullarını sonradan yitiren, yazılı bildirime rağmen geçmiş yılın aidatını borcunu 30 gün (otuz) içerisinde ödemeyen, derneğin amacına aykırı davranan, üyeler arasında dayanışma ve iş birliğini bozan, dernek çalışmalarını kasıtlı bir biçimde aksatan üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten yönetim kararı ile çıkarılan üyeler yönetim kurulunun bu kararına karşı ilk genel kurulda itirazda bulunabilirler. Genel kurul kararı kesindir. Yönetim kurulunun çıkarma kararı ile genel kurulun bu konuda vereceği karar arasındaki süre içerisinde üye dernekten çıkarılmış sayılır.

Ayrıca, bulunduğu yıl içerisinde 65 yaşını doldurmuş bulunan ve Derneğin Resmi üyeliğinde yer alan kişilerin üyelik durumlarının asil üyelikten çıkartılarak fahri üyeliğe geçirilmesi hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Bu kişilerin üyelikten düşürülmeleri derneğe tahakkuk etmiş aidat borçlarının silinmesini kapsamaz.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA SONUÇLARI:

Madde-9

Üyelikten çıkan veya çıkarılan üyeler, derneğin malları veya mevcutları üzerinde hiçbir hak ileri süremez veya talepte bulunamazlar.(içinde bulunan yıla ait olan) birikmiş aidat borcunu ödemesi zorunludur.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde-10

Derneğin organları şunlardır.

A-GENEL KURUL

B-YÖNETİM KURULU

C-DENETİM KURULU

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde-11

Genel kurul derneğin en büyük organıdır. Dernek tüzüğüne göre dernek genel kurulu katılma hakkı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul toplantısı her iki yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılır. Olağan toplantı dışında genel kurul; yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü önemli hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine toplanır genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu; Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5’isteğine rağmen genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ya da genel kurulun toplanma isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Yargıcı Duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

Madde-12

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler Genel Kurul’a katılacak üyeler, en az 15 (on beş) gün öncesinden günü, saati, yeri ve gündemi açıkça belirtilen mahalli bir gazete de ilan edilmek veya SMS göndermek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk olmaması yüzünden toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında zaman yedi günden az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir. Toplantı başka bir sebeple bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de bildirmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek veya sms gönderilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geriye bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıdaki maddenin birinci paragrafında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı yine belirtilen şekilde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde-13

Genel kurul dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunanların yarıdan fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ:

Madde-14

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen Hazirun Cetveli karşısına imza atarak toplantı yerine gelirler. Tüzüğün 13. Maddesindeki toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevlendireceği Yönetim Kurulu Üye’lerinden biri tarafından açılır. Bakanlık temsilcisinin Genel Kurula katılmaması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Genel Kurul Toplantısı yönetmek üzere Divan Kuruluna bir Başkan, bir Tutanak Yazmanı ve bir Oy Saymanı açık oyla seçilir. Genel Kurul tamamlandıktan sonra Divan Üyeleri tarafından hazırlanan ve imza altına alınan Genel Kurul Tutanağı yeni seçilen Yönetim Kuruluna resmi makamlara bildirimi yapılmak üzere teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde-15

Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ:

Madde-16

Aşağıdaki hususlar genel kurulda görüşülür ve karara bağlanır.

A-Dernek organlarından; yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi,

B-Dernek tüzüğünün değişmesi,

C-Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve bu kuralların ibra edilmesi,

D-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

E-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

F-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

G-Derneğin feshedilmesi,

H-Mevzuatta, Dernek tüzüğünde ve yasada, genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

 

 

OY KULLANMA VE DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ USULÜ VE ŞEKLİ

Madde-17

Dernek organları olan yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimi; gizli oyla yapılır. Yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının, bir sandığa atılma sureti ile kullanılır oy vermenin sonucu bir tutanakla belirlenir genel kurul divanı açık oylarla teşekkül ettirilir. Aidatını ödememiş olan üyeler genel kurulda oy kullanamaz genel kurul günü genel kurul divanı oluşana kadar aidatını ödeyen üyeler oy kullanabilir.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Madde-18

Yönetim kurulu; genel kurulca gizli oy ile seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Genel kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir eksilme olduğu takdirde; en fazla oyu almış yedek üye Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilir. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirmekle görevlidir.

A-Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

B-Dernek şubelerinin ve temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube ve temsilcilik kurucularına yetki vermek,

C-Derneğin gelir-gider hesaplarını ve işlemlerini yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

D-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

E-Genel kurulda gündemi hazırlamak,

F-Derneğe gerekli personel atamak, onların ücretlerini tayin ve tespit etmek,

G-Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,

H-Gerek görülen hallerde yönetmelik ve genelge hazırlamak,

I-Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

GÖREV BÖLÜMÜ:

Madde-19

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter bir de sayman seçer.

TOPLANTI ÇOĞUNLUĞU VE ZAMANI:

Madde-20

Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının iştirakiyle en az ayda bir dernek ikametgâhında önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer yerine ilk sıradaki üye davet edilir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMALANMASI:

Madde-21

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerinin de asil üyeliğe getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Toplantıya çağrı yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi Duruşma yaparak dernek üyelerinin arasından seçeceği üç kişiye bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

BAŞKAN:

Madde-22

Derneği ve yönetim kurulunu başkan temsil eder. Dernek adına evrakları imzalar, resmi makamlara karşı derneği temsil eder.

BAŞKAN YARDIMCISI:

Madde-23

Başkan bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı aynı yetkilere haizdir. Başkanın verdiği işleri yapar.

SEKRETER:

Madde-24

Dernek defterlerini düzenler dernek adına evrakları başkanla birlikte imza yetkisine sahiptir. Muamelatla ilgili bütün evraklara genel sekreter ilgili ve vazifelidir.

SAYMAN:

Madde-25

Derneğin gelir ve gider hesaplarını tutmak saymanın görevidir. Dernek alındı belgelerini fatura ve makbuzları muhafaza eder dernek ve paralarını başkanın veya yardımcısının imzası olmak şartı ile bankadan çekmek saymanın yetkisindedir.

DENETLEME KURULU:

Madde-26

Denetleme kurul 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Gizli oyla ve genel kurul tarafından seçilir. Denetleme kurulu üyeleri müştereken veya ferden muhasip üyeye bir hafta öncesinden haber vermek şartı ile her zaman dernek hesaplarını, defterlerini, yönetim kurulu işlem ve faaliyetlerini kontrol edebilirler. Bu denetlemeleri 6 ayı geçmeyen aralıklarla yaparlar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunarlar.

ORGANLARIN, SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde-27

Genel kurulda yapılan seçimlerden sonra en geç otuz gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin adları, soyadları, baba adları, anne adları, doğum yerleri ve tarihleri meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKALARI:

Madde-28

A-Üye ödendileri dernek üyelerinin ilk girişte ödeyecekleri giriş ödentisi ile yıllık ödendi miktarı yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca belirlenir. İlk giriş ödendisi ile o yıla ait ödendi üyelik başvurusu esnasında talep edilir. Yıllık üye aidatları bulunduğu yıl içerisinde ödenir. 2016 yılından itibaren üyeliğe giriş tutarı 60,00 TL (altmıştürklirası) olup yıllık aidat tutarı ise yıllık 60,00 TL (altmıştürklirası)’dır.

B-Derneğin amaçlarını temine yardımcı olmak için kurulan iktisadi işletmelerden ve lokal ve hizmetlerinden sağlanacak gelirler.

C-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, seyahat, konser, spor yarışması, konferans, sergi ve faaliyetlerden sağlanan gelirler.

D-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

E-Yasal olarak toplanan bağışlar ve yardımlar.

F-Devletin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı ödendiler.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Madde-29

Dernek ikametgâh ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz satın alınan bağış veya vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tescil edildikten itibaren üç ay içerisinde İç İşleri Bakanlığı’na bildirilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Madde-30

Dernek gelirleri alındı belgesi ile usulüne uygun olarak toplanır. Giderlerde harcama belgesi, gider makbuzu, fiş, fatura vs. ile yapılır. Bu belgelerin saklama süreleri özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydı ile beş yıldır. Bağış ve aidatları toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir karala belirtir. Bu karar mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilerek yetki belgesi alınır. Alındı belgesi numaralıdır. Derneğin mühür ve kaşesi ile kullanılır. Gelir ve giderler muhasebe defterine işlenir. Faturalar özel dosyalarda saklanır. Derneğin paraları yönetim kurulunun bir kararla belirlediği bankalarda muhafaza edilir. Sayman yönetim kurulunca tutulması ön görülen fazla parayı bankalara yatırmak zorundadır.

DERNEĞİN DEFTERLERİ:

Madde-31

Dernek aşağıdaki defterleri tutar;

A-Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri aylık ve yıllık aidatları bu deftere kaydedilir.

B-Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolunur. Kararların altı başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

C-İşletme hesabı defteri: ?

D-Envanter defteri: ?

E-Gelen-Giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları, giden evrakların örnekleri dosyalarda muhafaza edilir.

F-Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan bütün paraların nitelikleri ve harcanan paraların yerler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.

G-Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere yazılır.

I-Demirbaş defteri: Demirbaşlar sıra numarası ile bu deftere yazılır.

İ-Alındı belgesi defteri: Alındı belgeleri sıra numarası ile bu deftere yazılır.

Yukarıda yazılı olan defterlerin noterden onaylı olması şarttır. Bu defterlerin tutulmasından yönetim kurulu sorumludur.

DERNEĞİN DENETİMİ:

Madde-32

Derneğin yönetim yerleri kurumları ve her çeşit eklentileri, hesap ve işlemleri İçişleri Bakanlığı ve en büyük mülki amir tarafından her zaman denetlenebilir. Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü belge, defter ve yazıların gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri ve eklentilerine girme isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Madde-33

Derneğin iç denetimi, belirtilen amacın geliştirilmesi ilişkin olarak belirlenmiş organların yan kuruluşların ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, iş yürütümü, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planı ve bütçe ile ortaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar konusunda kurallar konması, sosyal yardımlar ve benzeri konularda uzman eleman raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması, gerekli görülen konuların çözümü ile genel kurul kararlarında geçmek suretiyle yönetmenlik ve önergeler yayımlama biçimiyle sağlanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde-34

Olağan ve olağan üstü genel kurul gündemine konularak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Toplantının başlayabilmesi genel kurulun kanuni çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda bulunan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

DERNEĞİN FESHİ:

Madde-35

Genel kurul kararıyla fesih: Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verilmesi tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerden de en az 2/3’ünün çoğunluğu ile kara alınması zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından otuz gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.
Mahkeme kararıyla fesih:
Yetkili mercilere dernekler masasının (10.) maddesi gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki yasaya aykırılık ve noksanlık 30 gün içinde giderilmezse,
Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturamaz ve en büyük mülki amirin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içerisinde yerine getirilmez ise,

Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihtarı ve Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla fesih edilebilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

Madde-36

Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği acze düştüğü veya yönetim kurulunun (23.) maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunmaması sebebi ile üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılım halinin tespiti denek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

TASFİYE:

Madde-37

Fesih edilme veya kendiliğinden dağılma hallerinde derneğin malları, paraları ve hakları kısaca mal varlığı Tokat ili Zile ilçesine bağlı Çakırçalı Köyü muhtarlığı tüzel kişiliğine intikal eder tasfiye ve intikaller mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

YASAKLARA VE KANUN HÜKÜMLERİNE UYMA:

Madde-38

Dernek yöneticileri ve üyeleri 5253 sayılı dernekler kanunun kısmında sayılan yasak ve izne bağlı faaliyetlerde belirtilen tüm kurallara hassasiyet ve dikkatle uyarlar.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN DURUMLAR:

Madde-39

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ile medeni kanunu hükümler uygulanır.

BORÇ ALIP VERME:

Madde-40

Derneğin borçlanması: Dernek şahıslardan veya kurumlardan borç alıp, borç verebilir.

DERNEĞİN KURUCULARI:

Madde-41

Dernek kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup, kimlik bilgileri, meslekleri ve ikametgâhları aşağıdadır.

Adı ve Soyadı

1-Şükrü KALENDER

2-Musa MARAL

3-Mehmet BARAN

4-Menderes TOSUN

5-Zeynel BARAN

6-Ali BARAN

7-Hüseyin BARAN

BAŞKAN:

Madde-42

Kurucu üye ve Onursal Başkan Şükrü Kalender, ilk resmi Başkanda Yusuf Saper’dir. Bu madde hiçbir şekilde değiştirilemez ve kaldırılamaz.

 

İş bu tüzük (42) Asıl maddeden ibarettir.